Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů


Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č.634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele.


Prodávající - Roman Paule - Pohřební služba Prachatice se sídlem Zahradní 202,

38301 Prachatice, IČ 63282330 - informuje spotřebitele o tom,

že pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu,

má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního

řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2 ,

Štěpánská 567/15, PSČ 1200, www.coi.cz.


Veškeré podrobnosti k mimsoudnímu řešení jsou uvedeny

na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

  

Spotřebitel má právo na misoudní řešení spotřebitelského sporu

z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.  
       Firma Roman Paule - Pohřební služba Prachatice (dále také jen„firma"),

       se sídlem Zahradní 202, 38301 Prachatice, IČ 63282330 podává tímto

       dle Nařízení (EU) č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016, Obecné nařízení

       o ochraně osobních údajů (dále jen„obecné" nařízení nebo „GDPR")


      Informaci o zpracování osobních údajů, které jsou získány

      od subjektů údajú


       Informace o správci osobních údajů a kontaktní údaje: 

       Správcem osobních údajů je firma Roman Paule - Pohřební služba Prachatice

       se sídlem Zahradní 202, 38301 Prachatice, Česká Republika, IČO 63282330

       e-mail: pohrebnisluzbapt@seznam.cz 


       Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

       Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.


       Kategorie osobních údajů a rozsach jejich zpracování:

       Firma zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí byly poskytnuty

       ze strany subjektu údajů, nebo které zprávce shromáždil jinak

       a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných

       povinností správce. V souvislosti s poskytováním služeb či plnění zákonných

       povinností může ze strany firmy docházet ke zpracování následujících

       kategorií osobních údajů:


       1. Základní osobní identifikační údaje, adresní údaje a popisné údaje

           sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů,

           tedy akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,

           adresa trvalého pobytu, název obchodní firmy, IČ, DIČ, adresa sídla nebo

           místa podnikání, fakturační adresa, předložené identifikační doklady

           a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby,

           jsou na kopiích dokladů začerněny), identifikační údaje zástupce nebo

           kontaktních osob obchodního partnera, bankovní spojení, apod.


        2. Kontaktní údaje, tedy kontaktní telefoní číslo, kontaktní e-email,

            případně adresy na sociální sítě apod. V případě, že obchodním partnerem

            je právnická osoba, zpracovává společnost tyto osobní údaje také ve vztahu

            k osobám, s nimiž společnost komunikuje jako s kontaktními osobami

            obchodního partnera.


         3. Údaje plynoucí z konkrétních smluv či ze zákona


         4. Kamerové záznamy - nejsou zpracovány


         5. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektů. Tyto údaje jsou

             zpracovány jen v případě udělení výslovného souhlasu a mohu být

             zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.


             Účel zpracování osobních údajů:

             Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností správce

             vyplívajících z právního vztahu se subjektem údajů a

             obecně závazných právních předpisů.             Právní základ zpracování osobních údajů:

             Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovány za účelem

             plnění právních povinností a právním základem zpracování osobních údajů

             je plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, např. registrační

             a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

             Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy,

             právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas

             subjektu údajů.


             Popis kategorií příjemců:

             Osobní údaje osob dle této informace mohou být poskytnuty orgánům

             veřejné zprávy a dalším subjetům v souvislosti s plněním zákonem

             stanovených práv a povinností zprávce, jakož i soukromoprávním

             subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů. Zpracování osobních

             údajů provádí Správce. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům

             ze třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím.


             Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz

             jednotlivých kategorií osobních údajů:

             Osobní údaje budou zpracovány po dobu platnosti právního vztahu správce

             a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo 

             dle platné právní úpravy, zejm. zákona. 499/2004 Sb. (zákon o archivní

             a spisové službě a o změně některých zákonů) a Obecného nařízení.

             Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů,

             osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu,

             pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu

             po odvolání souhlasu subjektem údajů.             Informace o právech subjektů údajů:

             V souladu se zpracováním osobních údajů získaných od subjektu údajů,

             může subjekt údajů uplatnit následující práva:

               Právo na přístup: právo kdy koliv požádat Správce o potvrzení,

               zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovány,

               a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním

               údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR;

               Právo na opravu: právo kdykoliv požádat Správce o opravu

               osobních údajů v souladu s čl.16 GDPR;

               Právo na výmaz („právo být zapomenut"): právo na to, aby Správce

               provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje

               již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 

               nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu

               s jejich zpracováním;

               Právo na omezení zpracování: právo v souladu s čl.18 GDPR

               kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů,

               je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;

               Právo na přenositelnost údajů: právo na získání údajů

               ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

               Právo vznést námitku: právo kdykoliv v souladu s čl. 21 GDPR

               vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v ořípadě,

               že že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu,

               a to z důvodu týkajících se konkrétní situace;

               Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování:

               právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně

               na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů

               strojového vyhodnocování výsledku přijímacích zkoušek, testu apod;

               Právo odvolat souhlas: právo kdykoliv odvolat souhlas

               se zpracováním osobní údajů, pokud souhlas představuje

               právní základ jejich zpracování;

               Právo podat stížnost: právo v souladu s čl. 77 GDPR kdykoliv

               podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

               Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách 

               Úřadu pro ochranu osobních údajů.   

                  

           

  


     

    


        


            


      

Kontakt

Roman Paule - Pohřební služba

pohrebnisluzbapt@seznam.cz

Zahradní 202
Prachatice
38301

388316098,724147431, 607104765,

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode